www.domahandelsonderneming.nl bel 0653740711

Uw specialist in vacuum machines. Ook voor storingen, service en onderhoud email: douwe@domahandelsonderneming.nl

Hieronder staan onze leverings en garantievoorwaarden deze zijn ook op te vragen bij de KVK

Leveringsvoorwaarden & garantievoorwaarden Domahandelsonderneming ARTIKEL 1. | DEFINITIES Tenzij uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen anders voortvloeit, worden in deze leveringsvoorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt. 1. Domahandelsonderneming , de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd te Uden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 85762024. 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie domahandelsonderneming een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf , of als bedrijf die de machine koopt. 4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Domahandelsonderneming tot stand gekomen overeenkomst, waarmee domahandelsonderneming zich heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten. 5. Producten: alle in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals verpakkingsmachine’s , (groot)keukenapparatuur , frequentieregelaars, slagerij machine’s , en andere machine’, gebruikt &gereviseerd en nieuw. 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per email. ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Domahandelsonderneming en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Elk aanbod van domahandelsonderneming is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. 2. Aan een aanbod van domahandelsonderneming dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. De wederpartij kan tevens geen rechten ontlenen aan een aanbod van domahandelsonderneming dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht domahandelsonderneming niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van domahandelsonderneming, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij domahandelsonderneming anders aangeeft. 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst. ARTIKEL 4. | TERMIJNEN 1. Indien domahandelsonderneming voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat domahandelsonderneming deze gegevens heeft ontvangen. 2. domahandelsonderneming spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij domahandelsonderneming schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen domahandelsonderneming de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. ARTIKEL 5. | LEVERING 1. Afhankelijk van wat is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door afhalen daarvan op locatie van domahandelsonderneming, dan wel bezorging op het door de wederpartij opgegeven afleveradres( met bijkomende afgesproken afleverkosten ). In geval van ontbreken van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten door domahandelsonderneming bepaald. 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door de wederpartij of een door hem aangewezen derde in ontvangst zijn genomen. 4. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat domahandelsonderneming hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de producten verschuldigd. 5. Het is domahandelsonderneming toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is domahandelsonderneming gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. ARTIKEL 6. | ONDERZOEK EN RECLAMES 1. De wederpartij is gehouden bij de levering van producten direct te controleren of de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 2. Indien het geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan domahandelsonderneming. 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor domahandelsonderneming uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort. 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan. 5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan domahandelsonderneming worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de wederpartij. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op restitutie van de retourkosten indien zijn reclame ter zake gegrond wordt bevonden. 6. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 11.10 onverlet. ARTIKEL 7. | GARANTIE 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de wederpartij wordt overgedragen, bij nieuwe apparatuur , startende vanaf factuur / leverdatum. Op onze gebruikte apparatuur zit geen garantie. 2. Een door domahandelsonderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens domahandelsonderneming kunnen doen gelden. 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan domahandelsonderneming of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, reparaties van, of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet door domahandelsonderneming zijn uitgevoerd, alsmede gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege domahandelsonderneming. Ook dient apparatuur altijd volgens de huidige geldende europese richtlijnen te zijn aangesloten, door een erkend installateur . Een schone en stofvrije omgeving is ook van toepassing , ivm schade aan elektronica. ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. domahandelsonderneming is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst domahandelsonderneming ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen. 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is domahandelsonderneming gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de overeengekomen betalingen heeft gesteld. 3. Voorts is domahandelsonderneming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van domahandelsonderneming kan worden gevergd. 4. Voor zover dit aan de wederpartij kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij. 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door domahandelsonderneming op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 6. Indien domahandelsonderneming de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. ARTIKEL 9.| OVERMACHT 1. domahandelsonderneming is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voor zover hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. domahandelsonderneming doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. 2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, dan wel nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. 3. Voor reeds geleverde prestaties en mogelijkerwijs nog te leveren prestaties, is de wederpartij, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd naar evenredigheid, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door domahandelsonderneming vermelde prijzen exclusief btw. Bij gebruikte machine’s kan de btw marge regeling toegepast worden, indien btw al eens verrekend is. 3. domahandelsonderneming is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en domahandelsonderneming alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen. 4. domahandelsonderneming is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, dient de volledige betaling uiterlijk bij aflevering te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In gevallen dat de betalingstermijn 14 dagen is, is dat op de factuur vermeld. 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, pinnen , dan wel middels contante betaling. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door domahandelsonderneming voorgeschreven wijze, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeld, in welk geval die betalingstermijn toepassing vindt. 6. domahandelsonderneming is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan overeenkomsten voor zolang de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het bepaalde in lid 4 van dit artikel. 7. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument. 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij. ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van domahandelsonderneming, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 6 en 7, is domahandelsonderneming na levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van de producten. 2. domahandelsonderneming draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de door domahandelsonderneming geleverde producten. 3. Voor schade ontstaan doordat domahandelsonderneming is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, draagt domahandelsonderneming geen enkele aansprakelijkheid. Een dergelijke omstandigheid kan nimmer als tekortkoming van domahandelsonderneming worden aangemerkt. 4. domahandelsonderneming is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt. 5. De wederpartij draagt voorts de schade die veroorzaakt is door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, dan wel schade dat het gevolg is van een andere omstandigheid die niet aan domahandelsonderneming kan worden toegerekend. 6. domahandelsonderneming is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden toch aansprakelijkheid van domahandelsonderneming bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van domahandelsonderneming aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan domahandelsonderneming toegerekend kunnen worden;  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt. 1. Mocht domahandelsonderneming aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft domahandelsonderneming te allen tijde het recht de schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient domahandelsonderneming hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van domahandelsonderneming vervalt. 2. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van domahandelsonderneming mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van domahandelsonderneming betrekking heeft. 3. Nimmer zal de aansprakelijkheid van domahandelsonderneming meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van domahandelsonderneming wordt uitgekeerd. 4. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens domahandelsonderneming bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een geleverd product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij domahandelsonderneming is gereclameerd. 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van domahandelsonderneming, zal de wederpartij domahandelsonderneming vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door domahandelsonderneming. 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Alle door domahandelsonderneming geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering redelijkerwijs niet als ontoelaatbaar moet worden aangemerkt. 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht domahandelsonderneming hiervan onverwijld in kennis te stellen. 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan domahandelsonderneming of de door domahandelsonderneming aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. domahandelsonderneming is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN 1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van domahandelsonderneming aangewezen om van geschillen kennis te nemen. 4. De Nederlandse versie van de onderhavige leveringsvoorwaarden is bepalend voor de uitleg daarvan.